HomeStatutenStatuten

Statuten

  ‹ terug naar overzicht

-1-

tel: 040 – 23094941 oktober 2007


Zaaknr.: 46781MI Dossiernr.: 31640 OPRICHTING VERENIGING Dutch Society for Simulation in Healthcare


Op , ———————————————————————————————-


verschenen voor mij, mr. HENRICUS JOHANNES ANTONIUS MARIA VAN —–


KRUIJSDIJK, notaris te Veldhoven::———————————————————–


1. ——————————————————————————————————-


2. ——————————————————————————————————-


De verschenen personen verklaarden:———————————————————-


Oprichting vereniging——————————————————————————


Bij deze een vereniging op te richten in de zin van artikel 2:26 Burgerlijk ————


Wetboek, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.——————————STATUTEN ———————————————————————————————Artikel 1 . Naam, zetel en duur—————————————————————–


1. Naam ———————————————————————————————-


De vereniging draagt de naam: ————————————————————-


DUTCH SOCIETY for SIMULATION in HEALTHCARE. —————————


2. Plaats van vestiging ————————————————————————–


Zij is gevestigd in de gemeente VELDHOVEN.—————————————–


3. Duur ————————————————————————————————


De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.———————————-


 


Artikel 2 – Doel—————————————————————————————-


1. Doel————————————————————————————————-


De vereniging heeft ten doel:


Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van simulatie ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, arbeidskwaliteit, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg. Alles in de meest ruime zin des woords. —————————————-


2. Middelen ——————————————————————————————


De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ————————


1 Het faciliteren, uitwisselen en verbeteren van simulatietechnologie en -kennis in Nederland.


2 Het ontwikkelen en promoten van standaarden voor simulatieonderwijs, -training en -onderzoek.


3 Het vormen van een netwerk en stimuleren van samenwerking voor en tussen


alle disciplines die zich bezighouden met simulatie in de gezondheidszorg.


 


Artikel 3 – Lidmaatschap ————————————————————————–


1. Leden ———————————————————————————————-


Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen,


die het doel van de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten.


Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.


2. Aanmelding en toelating als lid ———————————————————-


Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het —


bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet———-


toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating


besluiten. ——————————————————————————————


3. Erelidmaatschap——————————————————————————-


De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere ————


verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. ——————————-


Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij —-


hoeft echter geen contributie te betalen. ————————————————-


4. Ledenregister ———————————————————————————–


De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen –


en adressen van alle leden zijn opgenomen. ——————————————-


5. Schorsing—————————————————————————————–


Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden


worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen —


niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in


ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan –


het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. ————————————-


6. Beroep op de algemene vergadering—————————————————


Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is —–


gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene —-


vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het —


beroep blijft het lid geschorst. —————————————————————


 


Artikel 4 . Einde lidmaatschap —————————————————————-


1. Einde ———————————————————————————————–


Het lidmaatschap eindigt door: ————————————————————-


a. het overlijden van het lid; Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;———————-


b. opzegging door het lid;——————————————————————-


c. opzegging namens de vereniging;—————————————————-


d. ontzetting.————————————————————————————


2. Opzegging door het lid ———————————————————————


Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen –


het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van


een opzeggingstermijn van ten minste een maand.———————————–


De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late ———-


opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de ——–


daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van


het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere ————


omstandigheden anders besluit. ————————————————————


Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de


financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het —-


bepaalde in de volgende alinea. ————————————————————


Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een


maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere


rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk


voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd. ———————————-


3. Opzegging namens de vereniging——————————————————-


Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel —


van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van


opzegging. —————————————————————————————-


Opzegging is mogelijk:————————————————————————-


– als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het ———-


lidmaatschap,——————————————————————————-


– als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens


de vereniging niet nakomt, of ———————————————————-


– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het —


lidmaatschap te laten voortduren. —————————————————-


Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het —-


lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft ————


verschuldigd. ————————————————————————————-


4. Ontzetting —————————————————————————————-


Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van


een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de —


ontzetting. —————————————————————————————–


Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de –


statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op —-


onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. —————————————


De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft –


verschuldigd. ————————————————————————————-


5. Beroep op algemene vergadering ——————————————————-


Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in


kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene


vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en ——-


hangende het beroep is het lid geschorst. ———————————————–


 


Artikel 5 . Aspirant-leden-(nadere definitie in Huishoudelijk Reglement)————————————————————————


1. Aspirant-lidmaatschap.———————————————————————-


De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant- —-


lidmaatschap, om personen die nog niet in aanmerking komen voor het ——


gewone lidmaatschap, te kunnen laten deelnemen aan activiteiten van de —


vereniging.—————————————————————————————–


Aspirant-leden zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het —


bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de ——-


algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen


stemrecht. —————————————————————————————–


2. Toelating, opzegging, ontzetting———————————————————


De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating, ———-


opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook –


van toepassing op de aspirant-leden. —————————————————–


3. Financiële bijdrage—————————————————————————-


De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per ———–


verenigingsjaar, wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De ——–


bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor


het aspirant-lid open staan.——————————————————————-


4. Register van aspirant-leden —————————————————————


De secretaris houdt een register bij waarin de namen, leeftijden en adressen


van de aspirant-leden zijn vermeld.——————————————————–


 


Artikel 6 – Donateurs——————————————————————————–


1. Donateurs —————————————————————————————-


Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. ————-


Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het ——–


bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de ——-


algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen


stemrecht. —————————————————————————————–


2. Toelating, opzegging————————————————————————-


De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en ——-


opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van ————–


toepassing op donateurs. ———————————————————————


3. Financiële bijdrage—————————————————————————-


De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per ——–


verenigingsjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is ——–


verschuldigd. ————————————————————————————-


4. Register van donateurs———————————————————————-


De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de —


donateurs zijn vermeld.————————————————————————


 


Artikel 7 – Geldmiddelen ————————————————————————–


De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:—————————————


– contributies; ———————————————————————————


– donaties; ————————————————————————————


– subsidies;————————————————————————————


– sponsorgelden;—————————————————————————–


– verkrijgingen krachtens erfrecht, legaat of schenking; ————————–


– inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en———


– overige baten. —————————————————————————–


 


Artikel 8 . Contributie van de leden ———————————————————-


1. Vaststelling ————————————————————————————–


De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt ———-


vastgesteld door de algemene vergadering.———————————————


2. Ontheffing —————————————————————————————-


Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid —–


geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in —


enig jaar.——————————————————————————————-


 


Artikel 9 – Bestuur ———————————————————————————–


1. Aantal bestuursleden ————————————————————————


De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste —-


drie (3) en maximaal zeven (7) personen. ——————————————————————————-


De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ——————-


Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is ——-


gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling —-


van de vacatures – de taken van het bestuur uit. ————————————–


Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig —-


mogelijk in de vacatures kan voorzien. —————————————————


2. Benoeming bestuursleden —————————————————————–


De algemene vergadering benoemt de bestuursleden, bij besluit genomen —


met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte ———


stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van alle leden —–


aanwezig of vertegenwoordigd is. ———————————————————-


Deze benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging.————————


3. Voordracht bestuursbenoeming ———————————————————


De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.——————


Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. ——————————–


De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene —–


vergadering meegedeeld. De voordracht is niet bindend. —————————


4. Zittingsperiode ———————————————————————————


Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar.————-


Een bestuurslid is één keer herbenoembaar.——————————————


5. Rooster van aftreden————————————————————————-


Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een


rooster van aftreden vast en houdt dit bij. ————————————————


Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren


van het bestuur niet in de weg staat. ——————————————————


Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de —


plaats van zijn voorganger in.—————————————————————-


 


Artikel 10 . Einde bestuurslidmaatschap; schorsing ———————————-


1. Einde bestuurslidmaatschap————————————————————–


Een bestuurslidmaatschap eindigt: ——————————————————–


– door aftreden op grond van het rooster van aftreden;—————————


– door aftreden op eigen verzoek; ——————————————————


– door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;———————–


– door overlijden of onder curatele stelling; ——————————————-


– wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens ———


geestelijke stoornis;———————————————————————–


– door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering; ——–


– wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het


kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van


toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt; ———


een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde. ————————


2. Schorsing door de algemene vergadering ——————————————-


Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —–


geschorst bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste ————


twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten —–


minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.—————


De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene —


vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de –


schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn —


geëindigd. —————————————————————————————–


Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende ——–


algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een ———


raadsman doen bijstaan. ———————————————————————


 


Artikel 11 . Bestuursfuncties; bestuursvergadering ———————————–


1. Samenstelling bestuur———————————————————————–


Het bestuur kent tenminste een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester. ——————


Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene


vergadering zich het recht voorbehoud om de voorzitter te benoemen.———


De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon ———


worden verenigd.——————————————————————————–


Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, —


die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie –


hij als vervanger is aangewezen. ———————————————————-


2. Vergaderingen van het bestuur ———————————————————-


Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee ——


andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een


door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een ——-


agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende ——-


toelichting en stukken. ————————————————————————


De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt —


notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de ——


vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend. —————————-


 


Artikel 12 – Bestuurstaak————————————————————————–


1. Taak————————————————————————————————-


Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. —————————


2. Commissies of werkgroepen————————————————————–


Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met ———-


gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen ——


werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd


ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun ——–


taakomschrijving te herzien. —————————————————————–


3. Bestuursbevoegdheid ———————————————————————–


Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot


verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het —–


aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of ———-


hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot –


zekerheidsteling voor de schuld van een derde verbindt.—————————


Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het –


besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. —-


Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden ———


worden tegengeworpen. ———————————————————————-


Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij


dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ————————-


4. Goedkeuringsvereiste ———————————————————————–


De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te —


omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. –


Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan —


het bestuur medegedeeld.——————————————————————–


Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen —–


beroep worden gedaan. ———————————————————————-


 


Artikel 13 . Vertegenwoordiging—————————————————————


1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid—————————————


De vereniging wordt vertegenwoordigd door: ——————————————


– het gehele bestuur, of——————————————————————–


– twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ————————————


2. Bijhouding inschrijving handelsregister———————————————-


De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het —————–


handelsregister. ———————————————————————————


3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht ——————————————–


Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen ——


volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel ———–


gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die —


volmacht te vertegenwoordigen. ———————————————————–


 


Artikel 14 . Verslaggeving en Verantwoording——————————————-


1. Verenigingsjaar———————————————————————————


Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.————————————-


2. Boekhouding————————————————————————————


Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de ———


financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de ——-


vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een ——–


overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een ———-


overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van —


dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.———————————————-


Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien jaar bewaren. —–


3. Jaarstukken. Controlecommissie——————————————————–


Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ——-


vergadering. ————————————————————————————–


Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring


van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan


worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de


algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee


leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten ———


hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de ———————–


controlecommissie. —————————————————————————–


Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de ——


gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om –


alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat —


voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten —


bijstaan door een extern deskundige. —————————————————–


De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ——-


vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de ——


jaarstukken.—————————————————————————————


Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt


het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door —-


haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.——————————-


 


Artikel 15 . De algemene vergadering ——————————————————-


1. Bevoegdheid ————————————————————————————


Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden —


toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. —–


2. Vergadering————————————————————————————–


De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. ————–


Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een —–


tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een ——


algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. —


Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de


uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf


de vergadering bijeenroepen.—————————————————————-


3. Jaarvergadering——————————————————————————–


Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een


algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de ——————-


jaarvergadering komen onder meer aan de orde:————————————–


a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;—————————-


b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het —-


afgelopen jaar; —————————————————————————–


c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; ————————-


d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe


verenigingsjaar;—————————————————————————-


e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures ———-


bestaan; en ———————————————————————————


f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de ——-


oproeping voor de vergadering. ——————————————————


4. Begroting —————————————————————————————–


Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het ——


bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de —


leden. ———————————————————————————————–


 


Artikel 16 . Oproeping tot de vergadering ————————————————-


1. Wijze van oproeping————————————————————————–


De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:——


– een e-mail aan het lid door het secretariaat; of —————————————-


– via de website van de vereniging.


2. Termijn van oproeping———————————————————————–


De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de


oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. ———————-


3. Inhoud ———————————————————————————————


Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een —


agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden ——-


gesteld. ——————————————————————————————–


 


Artikel 17 . Toegang en stemrecht————————————————————


1. Toegang——————————————————————————————-


Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van


het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere –


personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden —


hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als ———-


bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is. —————————


2. Stemrecht—————————————————————————————–


Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.————–


Een geschorst lid heeft geen stemrecht.————————————————–


3. Stemmen bij volmacht ———————————————————————–


Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven —


namens hem te stemmen. ——————————————————————–


Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan —


het bestuur worden overgelegd. ————————————————————


Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen. —————


Artikel 18 . Besluitvorming door de algemene vergadering————————-


1. Volstrekte meerderheid———————————————————————-


Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit ———–


genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering


aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. ——————


Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar –


tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven —


quorum. ——————————————————————————————-


2. Vaststelling stemresultaat——————————————————————


Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag


van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een —-


genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ———–


vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel —


van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ———–


stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de ————


oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ——–


stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ——–


vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ——————


3. Verkiezing van personen ——————————————————————-


Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming —-


geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats –


hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een ———–


tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden ————


herstemd. —————————————————————————————–


Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ————


4. Staking bij stemming over andere onderwerpen———————————–


Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing —


van personen, is het voorstel verworpen. ————————————————


5. Wijze van stemmen —————————————————————————


Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste —-


drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te


verlangen. —————————————————————————————-


Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. —–


Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming –


verlangt. ——————————————————————————————-


6. Besluiten buiten vergadering ————————————————————-


Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ————-


vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, —-


dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. ——————-


7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen ————————————


Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen


– mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle


aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op —


de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd. ————————–


 


Artikel 19 . Leiding van de vergadering; notulen —————————————


1. Leiding———————————————————————————————


De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de —–


vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn ————–


plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als ———-


voorzitter van de vergadering.—————————————————————


Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de


vergadering zelf in haar leiding. ————————————————————


2. Notulen ——————————————————————————————–


Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een —


ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon —


notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening —


worden vastgesteld. —————————————————————————-


Artikel 20 . Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing ————-


1. Aankondiging ———————————————————————————–


De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van


de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een ——


voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij


de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. ———————-


2. Voorstel ——————————————————————————————-


Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van


een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf —–


dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de ———–


voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte —


plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot


na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ——————


3. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste —————————————-


Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een —————-


meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ——-


In die vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of —–


vertegenwoordigd zijn.————————————————————————-


Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een


nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan


worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de —


uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering —-


aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe —-


vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden —


genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of ——


vertegenwoordigde leden. ——————————————————————–


De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken


en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.—————-


4. Uitvoering —————————————————————————————-


Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een ———


notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een ————-


statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ————————————


Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst –


van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het ——————–


Handelsregister. ——————————————————————————–


5. Juridische fusie; juridische splitsing ————————————————–


Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van —


overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische –


splitsing. ——————————————————————————————-


 


Artikel 21 – Ontbinding—————————————————————————–


1. Ontbindingsbesluit—————————————————————————-


De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene —–


vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot ——————


statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ——–


ontbinding. —————————————————————————————-


Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig —


liquidatiesaldo vastgesteld. ——————————————————————


Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,


houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan —


het Handelsregister. —————————————————————————


De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende —


zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring


van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. —


Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen


bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister. —————


2. Andere oorzaak———————————————————————————


De vereniging wordt bovendien ontbonden: ——————————————–


– door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is ———-


verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand —-


van de boedel; —————————————————————————–


– door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet ——–


genoemde gevallen. ———————————————————————


 


Artikel 22 – Vereffening —————————————————————————-


1. Vereffenaars————————————————————————————-


Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ————-


vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s)


is (zijn) aangewezen. ————————————————————————–


2. Vereniging in liquidatie———————————————————————-


Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. ————


De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit


voor de vereffening van haar zaken nodig is. ——————————————-


Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel


mogelijk en nodig van kracht.—————————————————————-


In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de


naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden .in liquidatie.. ——


3. Bestemming vereffeningsaldo ———————————————————-


Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in –


overeenstemming is met het doel van de vereniging.———————————


Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke


daarvan, door de vereffenaar(s).————————————————————


De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars ——–


bekende baten meer aanwezig zijn. ——————————————————-


De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip —-


waarop de vereffening eindigt. ————————————————————–


De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister. —————-


 


Artikel 23 . Huishoudelijk reglement———————————————————


1. Vaststelling ————————————————————————————–


De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.——–


2. Inhoud ———————————————————————————————


Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het —


lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de —————


werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de ————–


vergaderingen. ———————————————————————————-


Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de ——-


statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te ———


worden geregeld.——————————————————————————–


De verschenen personen verklaarden tenslotte: ——————————————–


Eerste bestuur—————————————————————————————-


Het eerste bestuur bestaat uit vier (4) leden. In afwijking van de in de statuten —-


voorgeschreven procedure, worden bij deze voor de eerste maal tot bestuurslid –


benoemd: ———————————————————————————————–


1. als voorzitter: professor doctor Guid Oei;————————————————-


2. als plaatsvervangend voorzitter: professor doctor Fedde Scheele.


3. als secretaris: professor doctor Jan de Jonge; —————————————–


4. als penningmeester: mevrouw doctor Marlies Schijven;——————————-


Van de aanvaarding van deze benoeming door bovengenoemde personen blijkt uit de aan deze akte gehechte verklaring. —————————————————


Eerste boekjaar—————————————————————————————


Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december ———


tweeduizend zeven.———————————————————————————


Inschrijving in het handelsregister————————————————————


Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging –


in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk —


aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging. —————————-


Woonplaatskeuze————————————————————————————


Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de


notaris, bewaarder van deze akte. —————————————————————


Vaststelling identiteit en geregistreerd partnerschap.———————————


De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.——————————————


De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, —-


notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten


vastgesteld.———————————————————————————————


Ongehuwde of nimmer gehuwde personen in deze akte zijn of waren ook geen —


wettelijk geregistreerd partner. ——————————————————————–


Waarvan akte is opgemaakt en verleden te Veldhoven, op de datum als in het —


begin van deze akte gemeld. ———————————————————————-


Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop —


aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud —


kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. ———————————-


Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen


personen en mij, notaris, ondertekend. ———————————————————


 


 

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres