HomeNotulenNotulen 3e bijeenkomst DSSH

Notulen 3e bijeenkomst DSSH

  ‹ terug naar overzicht

Datum: donderdag 3 april 2008 Locatie: Máxima Medisch Centrum in Veldhoven Tijd: 13.30 -14.15 uur

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt vastgesteld. 

De notulen van de 2e bijeenkomst van de DSSH d.d. 25 september 2008 worden gearresteerd. 

Mededelingen: de voorzitter vertelt dat de meeting van de Amerikaanse Society for Simulation in Healthcare wederom gegroeid is van 1200 leden vorig jaar naar meer dan 2000 leden. Het congres in San Diego heeft geleid tot intensivering van de contacten met het bestuur. De SSH staat positief tegenover een officiële affiliatie tussen SSH en DSSH. Voorstel is dat dit zal gaan gebeuren naar analogie van de samenwerking tussen de Australische en Amerikaanse organisatie. In dat geval zullen er bestuursleden van de verenigingen één keer per jaar worden afgevaardigd naar elkaars ledenvergadering. Het aantal leden van de DSSH is gegroeid tot 93.    

Commissie wetenschap. Jan de Jonge doet verslag van de commissie wetenschap: de commissie is bezig met de volgende acties:

Acties:·         Wie is waar mee bezig? Terreinverkenning

·         Bundelen activiteiten (landelijk, eventueel internationaal)·         Gezamenlijke onderzoeksubsidies aanvragen·         Focussering op 1-2 projecten: bijvoorbeeld ‘teamtraining’ centraal stellen: ·         Betrekken van meer groepen bij deze cie.·         Sessies binnen bestaande conferenties van andere groeperingen claimen (cardiologen/chirurgen/gynaecologen/psychologen): informatie over DSSH en wetenschappelijke activiteiten 

Prioritering:·         Overzicht maken: contactpersonen zoeken in andere instellingen·         Focussering op ‘teamtraining’ ·         Gezamenlijke subsidie-verkenning·         Exploratie sessies binnen andere conferenties 

Cie-structuur:·         Voorzitter uit het midden kiezen als groep compleet is (6-8 personen)·         Secretaris aanstellen (idem als groep compleet is)·         Vooralsnog zal Josette de administratieve werkzaamheden waarnemen, en zal Jack of Jenny het interim-voorzitterschap op zich nemen·         2x per jaar vergaderen: 1x op DSSH-vergadering, en 1x separaat 

Commissie onderwijs. Fedde Scheele doet verslag van het werk van de Cie onderwijs. In mei vindt de tweede vergadering plaats.

Commissie accreditatie en standaardisatie. Marlies Schijven geeft kort weer waar de Cie zich bezighoudt. Actueel item is de training en toetsing van laparoscopisten. De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft geëist dat er dit jaar nog een toetsings- en evaluatieprogramma komt voor chirurgen, gynaecologen en urologen. Marlies Bongers krijgt als voorzitter van de Cie de gelegenheid om de activiteiten te schetsen die de Cie voor ogen heeft:

Prioritering van de commissie:

1.    Laparoscopie multidisciplinair toets en cursus inventariseren, standaardiseren

2.    Inrichten skillslab standaardiseren

3.    Veiligheid trainingen, cursus formuleren

4.    Teamtrainingen inventariseren.

Actiepunten:1.    Verschillende laparoscopische toetsings alternatieven

a.    Achterhalen, inventariseren, beoordelen, kiezen, implementeren                                                 

 i.    Toets van de F(undamentals) of L(aparoscopic) S(urgeons)

b.    Overleg met commissie onderwijs DSSH

2.    Naar aanleiding toets beoordeling formuleren skillslab inrichting

3.    Inventariseren behoefte en vorm veiligheid cursus en training

4.    Teamtrainingen inventariseren en uitrollen 

Structuur commissie en samenwerking

1.    Samenwerking commissie onderwijs DSSH 2.    Samenwerking NVEC 3.    Samenwerking ALS, MOET 

Commissie communicatie en internationale contacten. Guid Oei vertelt dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk via het internet te communiceren. De website zal binnenkort ook een mogelijkheid voor forumdiscussie krijgen. De presentaties van het symposium zullen via de website ingezien kunnen worden. De contacten met de Europese (SESAM) en Amerikaanse (SSH) organisaties zijn goed. Er zijn speciale commissies in oprichting waar de geaffilieerde verenigingen in terecht kunnen.

 

Symposium najaar 2008 wordt op 25 september gehouden. Locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun actieve inbreng en wenst hierna iedereen leerzame workshops.

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres