HomeNieuwsarchiefNotulen 2e bijeenkomst DSSH

Notulen 2e bijeenkomst DSSH

  ‹ terug naar overzicht

DSSH                             Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) Secretariaat: mw. Loes TeunissenMáxima Medisch Centrum, MMC AcademiePostbus 7777, 5500 MB VeldhovenTel. 040 8889701   

Verslag van de vergadering DSSH 25-09-2007

   

OpeningDe voorzitter, Professor Guid Oei heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij refereert aan de eerste succesvolle bijeenkomst in juni en is verheugd over de opkomst vandaag.
Vaststellen agenda.Alvorens tot dit punt over te gaan stellen de aanwezigen zich nog kort even voor.Vervolgens wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.

 

Verslag 05-06-07Naar aanleiding van de rondvraag “lidmaatschap per individu/ per instituut of combinatie”?Komt terug bij behandeling statuten.

 

Mededelingen:1. De website dssh.nl is in de lucht sinds vorige bijeenkomst. Hij wordt nu gebruikt voor actualiteiten en zal straks ook een forum vormen voor de leden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren in het ontwikkelen van simulatieonderwijs.2. Naar aanleiding van het symposium “E-learning en het E-portfolio in de moderne vervolgopleiding tot medisch specialist” is een eerste DSSH-flyer gemaakt, die vandaag ook voor iedereen beschikbaar is voor verdere verspreiding.3. Bij het Sesam congres in Kopenhagen is reeds een vooraankondiging gedaan van de oprichting van de DSSH. De verwachting is dat andere landen spoedig zullen volgen. De vliegende start hier kan er voor zorgen dat we snel tot de grotere groepen gaan behoren op de SESAM congressen.
Bestuur.De voorgestelde bestuursleden zijn benaderd zowel vanuit hun persoonlijke kwaliteiten als van hun netwerk.Guid Oei, voorzitter, gynaecoloog MMC (Veldhoven) voorvechter van teamtrainingen bij acute situaties middels simulatieonderwijs.Fedde Scheele, plaatsvervangend voorzitter, teaching professor Lucas Andreas ziekenhuis en AMC (Amsterdam). Vooral bekend om zijn vernieuwingsdrang van het medisch onderwijs. Heeft een  uitstekende ingang naar onderwijsorganisaties (oa NVMO)Marlies Schijven, chirurg UMCU (Utrecht), penningmeester, Zij maakt zich sterk om simulatieonderwijs als standaardonderdeel in de opleiding heelkunde ingevoerd te krijgen.Jan de Jonge, hoogleraar arbeidspsychologie TuE (Eindhoven), secretaris. Zijn belangstelling ligt op het gebied van de “teamperformance”.Stemming: bij acclamatie verkozen.De voorzitter dankt de aanwezigen namens het bestuur voor het vertrouwen.
Statuten: pag.1 Artikel 2, lid 1: Doel: toevoegen “arbeidskwaliteit”? Na discussie wordt de toevoeging goedgekeurd.pag.3 Artikel 5 Aspirant leden : de vergadering besluit de definitie van een aspirant-lid nader vast te stellen in het nog op te stellen Huishoudelijk Reglement.pag.4 Artikel 9 lid 1 Aantal bestuursleden:Gekozen wordt voor minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden. Artikel 9 lid 4. Zittingsperiode ….. voor een periode van 4 (4) jaar en zijn 1 keer herbenoembaar.pag. 7 Artikel 16 lid 1. wijze van oproepingdoor middel van e-mail via de website van de vereniging.De statuten worden vervolgens aanvaard inclusief de voorgestelde wijzigingen. Het bestuur zal de (ver)nieuwde statuten bespreken met de notaris en ze vervolgens definitief maken.
Commissies:commissie onderwijs: koppeling naar de onderwijswereld en verantwoordelijk voor de inhoud van de workshops van het jaarlijkse symposium.Contactpersoon vanuit het bestuur : Fedde Scheele, e-mail:fedde@scheele.demon.nlcommissie wetenschap: bevordering samenwerking tussen de verschillende disciplines en verantwoordelijk voor de inhoud van het wetenschappelijk programma van het symposium.Contactpersoon vanuit het bestuur: Jan de Jonge, e-mail: j.d.jonge@tue.nlcommissie accreditatie en standaardisatie:afstemming met de beroepsverenigingen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van standaarden. Contactpersoon vanuit het bestuur: Marlies Schijven, e-mail:  m.p.schijven[at]umcutrecht.nlcommissie Communicatie: beheren en onderhouden van de website en verantwoordelijk voor de externe contacten op nationaal en internationaal gebied. Contactpersoon vanuit het bestuur: Guid Oei.: guidoei[at]planet.nlVraag: wie verzorgt de contacten tussen de DSSH en eventuele commerciële marktpartijen?Voorlopig ligt dat bij de commissie communicatie. Om activiteiten te kunnen organiseren, zullen we sponsoring nodig hebben, maar het is de intentie van het bestuur om de vereniging niet uit te leveren aan bijv. één leverancier.8. Symposium 3 april 2008.Als beginnende vereniging wordt vooralsnog gekozen voor een goedkope standplaats.Naast Veldhoven biedt ook de RAVU zich aan als organisator voor het symposium.Ideeën voor programmaonderdelen kunnen de leden doorgeven aan de commissie wetenschap.9. Rondvraag: De voorzitter roept de leden op de vereniging DSSH publiekelijk onder de aandacht te brengen door gebruik te maken van de gelegenheid via diverse congressen, waarop leden spreken. De beroepsverenigingen en andere “stake-holders” zullen officieel op de hoogte worden gebracht.Vanuit de vergadering wordt gevraagd om een ledenlijst met in ieder geval de mailadressen, zodat makkelijk contact gelegd kan worden. Het bestuur gaat daarmee akkoord. Tenslotte komt het bestuur met een contributievoorstel: € 50 per persoon en € 250 per rechtspersoon; Het voorstel wordt aangenomen, en zal aan de notaris worden voorgelegd voor nadere omschrijving, waarna het in het Huishoudelijk Reglement zal worden opgenomen.10. SluitingDe voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit deze eerste officiële  vergadering

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres