HomeNotulenNotulen 1e bijeenkomst DSSH

Notulen 1e bijeenkomst DSSH

  ‹ terug naar overzicht

Datum: dinsdag 5 juni 2007Locatie: Hoog Brabant in Utrecht.

 

Welkom en inleidingProf. Dr.Guid Oei (MMC) spreekt een welkomstwoord, waarna de aanwezigen zich kort voorstellen.

 

Presentaties

In zijn inleidende presentatie schetst prof. Oei het (groeiende) belang van onderwijs met behulp van simulatie in de gezondheidszorg met als referentiepunt de ontstaansgeschiedenis van Crisis Resource Management in de luchtvaart. Zowel in de luchtvaart als in de gezondheidszorg gaat het om het gebruik van hoogwaardige technologie door mensen in teamverband. In beide gevallen kunnen menselijke fouten in de samenwerking leiden tot catastrofale gevolgen. Simulatieonderwijs geeft een veilige oefensituatie, waarin professionals hun vaardigheden kunnen trainen.

 

Dr. Marlies Schijven (UMCU): Skillstraing in de opleiding voor chirurgen Op basis van onderzoek houdt dr. Schijven een warm pleidooi voor integratie van simulatietraining in de opleidingen van specialisten.

Het UMCU gebruikt simulatietrainingen in de opleiding voor chirurgen, waarbij voldoende gescoord moet worden om door te kunnen gaan. Overigens bestaat er binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde geen consensus over het gebruik van simulatoren in de opleiding.

 

Prof. Dr. Paul van den Berg(UMCG): Teamtraining in de opleiding voor gynaecologen Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en dat heeft in de geneeskunde soms fatale gevolgen. De kans dat moeder of kind in Nederland rond de bevalling niet bedoeld letsel oploopt als gevolg van medisch handelen is vergeleken met omringende landen hoger. Bij het UMCG heeft men ervaren dat (team)training van gynaecologen deze morbiditeit kan terugdringen.

Gynaecologen hebben in Nederland de mogelijkheid de MOET-cursus te volgen, maar omdat een verloskundeteam bestaat uit meerdere disciplines wordt intussen gewerkt aan de cursus Save’r voor AIOS en verloskundigen.

Binnen het UMCG leeft de wens videotraining (realtime in de verloskamer) in te voeren, maar vooralsnog stuit dat op bezwaren vanuit juridische hoek en van de kant van de Inspectie. Op dit moment ligt de nadruk nog sterk op de meer individuele training, die overigens wel in de groep wordt opgenomen en nabesproken.

 

Prof. dr. ir. Loe Feijs (TuE): Ontwerpen van een high fidelity simulator

Binnen de TuE wordt op dit moment aan de ontwikkeling van simulatoren ten behoeve van het oefenen van individuele vaardigheden en wordt aandacht besteed aan de rol van simulatoren bij groepsdynamica, assessment en leerprocessen.

Om te komen tot een realistisch model simulator liggen er veel uitdagingen voor de “techneuten” zowel op het puur technische als ook op het technisch fysiologische terrein. Los van de puur wetenschappelijke kant herbergt het onderzoek in potentie veel spin-off mogelijkheden.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat ergens in het ontwikkel proces gevraagd zou moeten worden waar de grens ligt bij de ontwikkeling van een functionele pop voor leerprocessen.

Drs. Willem Koops (MMC)Onderwijskundige aspecten bij simulatietrainingen voor verloskundeteamsIn een korte schets wordt aangegeven hoe de onderwijskundige aspecten werden aangepakt bij de ontwikkeling van teamtraining voor verloskunde. De evaluaties volgens het oude model. Team 1 ziet team 2 trainen , levert feedback eerst op vakinhoudelijk niveau, daarna op groepsnisveau samenwerking en communicatie. Zie ovigens stuk willem

 

Dr. Rob Lichtveld (RAVU): Management van een medisch simulatiecentrumIn deze bijdrage wordt beklemtoond, dat de toekomst van het simulatieonderwijs bepaald wordt door de mate waarin men er in slaagt de “human factors” aan bod te laten komen. Daarnaast zou de grotere aandacht voor het “keten”denken in de zorg ook een vertaling moeten krijgen in het aanbod van het simulatieonderwijs.

Dutch Society for Simulation in Healthcare

De verschillende invalshoeken uit de presentaties dekken slechts voor een deel het werkterrein van het simulatieonderwijs, zoals het op dit moment in Nederland gestalte krijgt. Om het toenemende belang van dit type onderwijs binnen de gezondheidszorg te waarborgen en verder uit te bouwen hebben de initiatiefnemers deze bijeenkomst uitgeschreven met als doel:”het oprichten van een vereniging, die het belang van simulatieonderwijs in brede kring kan uitdragen en daar waar nodig of gewenst invloed kan uitoefenen op het beleid rond onderwijs aan zorgprofessionals”.

Internationale samenwerking kan extra gewicht aan de vereniging geven. De mogelijkheden daartoe bestaan reeds. Te denken valt aan de Society for Simulation in Healthcare (SSH), een wereldwijde organisatie met als thuisbasis de USA en in Europa, de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM). Tijdens de komende ledenvergadering van SESAM in Kopenhagen zal melding worden gemaakt van de positieve ontwikkelingen mbt medische simulatie in Nederland. Ter illustratie hiervan zal Eindhoven zich in Kopenhagen kandidaat stellen voor de organisatie van één van de volgende SESAM congressen. 

Ter illustratie van de formidabele groei : het eerste congres van SESAM werd bezocht door nog geen 50 mensen uit een viertal landen, het laatste dertiende congres kon bogen op een kleine 400 deelnemers uit alle landen van West Europa en had voor het eerst leden uit Oost Europa onder de aanwezigen. De Amerikaanse organisatie SSH is in een paar jaar gegroeid van enkele tientallen leden naar meer dan 1000 in januari 2007.  

Een nationale vereniging is overigens geen uitzondering. Juist om grotere slagkracht te verkrijgen op nationaal gebied lopen op dit moment affiliatieonderhandelingen met SESAM door verenigingen (i.o.) uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitslad en Frankrijk. Ook de initiatiefnemers van de DSSH (i.o.) hebben reeds contact gezocht met SESAM.

Daarnaast levert het lidmaatschap van deze internationale verenigingen de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief het onlangs gelanceerde vakblad te ontvangen.(Simulation In Healthcare).

 

Organisatie van de Dutch Society for Simulation in Healthcare:

Een bestuur bestaande uit:

voorzitter; vicevoorzitter; secretaris en penningmeester

 

Commissies

Onderwijs,

Wetenschap,

Accreditatie en Standaardisatie

Public Relations

Planning

Jaarlijkse conferentie in de lente.Eerste mogelijkheid: 3 april 2008 in Veldhoven.

Volgende bijeenkomst 25 september 16-19 uur(feitelijke) Oprichtingsvergadering met besluit over

Statuten

Bestuur

Commissies

Tot 25 september 2007 zullen de lopende zaken behandeld worden door het voorlopige bestuur, bestaande uit:

Prof. Dr. S.G. Oei (voorzitter)en J.M.P. Wijnands (secretaris).

 

Rondvraag:

Gaat de DSSH zich alleen richten op High tech simulatoren of simulatie in de brede zin, inclusief fantomen en patiëntsimulatie door mensen.Guid Oei: DSSH richt zich op simulatie in brede zin met als overkoepelend begrip een bijdrage leveren aan de patiëntveiligheid.

Staat DSSH als naam al vast? Guid Oei: Ja, is reeds gedeponeerd bij de notaris.Waarom in het Engels?Guid Oei: In eerste instantie is gekozen voor internationale aansluiting en daar is het Engels gebruikelijk. Maar natuurlijk kan er later nog veranderd worden als de ledenvergadering daartoe besluit.

Vormgeving van het lidmaatschap (per individu of per instituut of zijn er ook combinaties mogelijk) ?

Guid Oei: Het bestuur en de ledenvergadering dienen zich daarover uit te spreken.

Zou de doelstelling niet verder verbreed moeten worden naar “Verbetering van de kwaliteit van de zorg”Guid Oei: Patiëntveiligheid valt onder die brede paraplu kwaliteit van zorg en sluit als begrip beter aan bij de praktische kant van het simulatieonderwijs.

Vanuit de NFU wordt aangegeven, dat men zich vanuit de universiteiten vooral wil richten op de onderwijskundige ontwikkeling en de effecten op het onderwijs. Het net opgerichte platform zal zich bijvoorbeeld richten op de inbedding van simulatieonderwijs in de verschillende ziekenhuizen ( zie de skillslabs)

Guid Oei: DSSH richt zich op de ontwikkeling van vorm en inhoud van het simulatieonderwijs.Die verschillende, elkaar aanvullende, insteek maakt afstemming heel goed mogelijk tussen de verschillende gremia.

Tot besluit van de bijeenkomst wordt dan ook een lans gebroken voor wederzijdse lidmaatschappen van platform NFU en de DSSH, waardoor men elkaar kan blijven helpen en ondersteunen. Nederland is immers te klein voor verdere versnippering.

Het voorlopig bestuur dankt de aanwezigen voor hun inbreng en vraagt ieder van en om in zijn of haar werkomgeving dit initiatief bekend te maken, waarbij geïnteresseerden zich voor de volgende bijeenkomst kunnen aanmelden via het e-mailadres:

  

Loes Teunissen

secretaresse MMC Academie afd. Wetenschapsbureau

tel. (040) 8889715

e-mail: l.teunissen@mmc.nl

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres