HomeNieuwsarchiefNajaarsvergadering 2008: onderzoekers sessie

Najaarsvergadering 2008: onderzoekers sessie

  ‹ terug naar overzicht

In de onderzoekers sessie op de najaarsvergadering is aandacht geschonken aan nieuw onderzoek dat plaatsvindt in Nederland op het gebied van medische simulatie.

De promovendi krijgen de kans om u een blik te gunnen in de voortgang van hun onderzoek. De onderzoekers zullen hun eerste resultaten laten zien en staan open voor feedback. De bedoeling van de sessie is om laagdrempelig met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van het onderzoek. Door veel en vaak met elkaar open te discussiëren over het onderzoek dat in Nederland op simulatiegebied plaatsvindt hopen we een forum te creëren waar nieuwe ideeën een vruchtbare bodem zullen vinden om tot bloei te kunnen komen. Wellicht zullen op die wijze ook samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden die leiden tot succesvolle subsidie aanvragen en goed wetenschappelijk onderzoek. Op de onderzoekers sessie van de najaarsvergadering van 2008 zal worden gesproken over diverse onderwerpen. Het zal onder andere gaan over de technische ontwikkeling  van nieuwe simulatoren, de onderwijskundige evaluatie van bestaande simulatoren, evidence based onderzoek naar de effectiviteit van simulatie training en video observatie van teams.    

Dilemma’s bij de transfer van simulator naar patiënt 

Barbara Schout 1,2, Persoon MC2,3, Scherpbier AJJA3, Hendrikx AJM2 1 VUmc Amsterdam2 Catharina Ziekenhuis Eindhoven3 Universiteit Maastricht 

In de laatste twintig jaar is training met behulp van simulatoren, met als doel preventie van schade en discomfort aan de patiënt, toenemend in de aandacht komen te staan. Voordat simulatoren echter structureel in onderwijsprogramma’s geïmplementeerd kunnen worden, moet de onderwijskundige waarde van deze simulatoren wetenschappelijk zijn aangetoond door middel van grondige validatie-onderzoeken. Veel validatiestudies worden gedaan naar het leren van technisch-praktische vaardigheden op de simulator zelf (ook wel construct validiteit genoemd). Echter, studies naar het effect in de praktijk op de patiënt, zijn er nog slechts weinig in aantal. Deze zogenoemde criterion-studies zijn onder andere vanwege ethische bezwaren en niet-technische factoren die mede van invloed zijn op real-time prestaties lastig om op te zetten en uit te voeren. Verder is de vraag of validering van simulatoren niet vooraf zouden moeten worden gegaan door een Training Needs Analysis en Training Program Design fase, naar analogie van de opzet van militaire trainingsprogramma’s zoals beschreven in het MASTER-project (Military Applications of simulator and Training concepts based on Empirical Research). In deze programma’s stellen we de dilemma’s die wij binnen het project Training in de Urologie bij de transfer van simulator naar patiënt zijn tegenkomen aan de orde. 

Construct validiteit van de Laparoscopische Nephrectomie Virtual Reality simulator

Marjolein Persoon1,2, B.M.A. Schout1,3, A.J.J.A. Scherpbier2, A.J.M. Hendrikx11Catharina Ziekenhuis Eindhoven2Universiteit Maastricht3 VU Medisch Centrum Amsterdam 

Sinds de komst van de minimaal invasieve chirurgie zijn ook de trainingsmodellen geavanceerder geworden. Voor verschillende laparoscopische procedures zijn virtual reality (VR) simulatoren beschikbaar die de werkelijkheid zo realistisch mogelijk proberen na te bootsen. Mede na het verschijnen van het laparoscopie rapport van de inspectie voor de gezondheidszorg in november ’07 waarin kritiek wordt geuit op de voorbereiding en uitvoering van laparoscopische procedures, is er behoefte aan training en toetsings methoden buiten de operatiekamers. VR simulatoren lijken hiervoor uitermate geschikt. Voordat zij echter geïmplementeerd kunnen worden in curricula zal moeten worden vastgesteld of zij de juiste vaardigheden trainen en of deze verbeteren door training op de simulator. Dit proces van validatie bestaat onder andere uit het vaststellen of de simulator onderscheid kan maken tussen experts en nieuwelingen en of er een leercurve is waar te nemen, ook wel construct validiteit genoemd. Binnen de urologie zijn enkele VR simulatoren beschikbaar waaronder de Laparoscopische Nephrectomy simulator. Voor deze simulator hebben wij de construct validiteit onderzocht door de prestaties van ervaren urologen te vergelijken met die van minder ervaren operateurs en nieuwelingen. Hieruit blijkt dat de simulator slechts voor een beperkt aantal parameters onderscheid kan maken tussen de verschillende niveaus van expertise. Naar aanleiding van de resultaten zullen wij in de discussie ingaan op de interpretatie van de parameters en de definitie van “high en low fidelity” simulatoren. 

Multidisciplinaire teamtraining met simulatie modellen in de acute obstetrie

Ashley Merién, fellow perinatologie MMC Veldhoven 

Uit een onderzoek naar a terme perinatale sterfte in Nederland bleek dat in 30% van de gevallen sprake is van een inadequate zorg. In de Verenigde Staten is men al langer geïnteresseerd in crew resource management (CRM) als hulpmiddel om het aantal medische fouten te reduceren. Er is aangetoond dat het geven van teamtraining aan klinische teams leidt tot verbetering met betrekking tot het omgaan met vermoeidheid, teambuilding, communicatie, herkenning van gevaarlijke situaties, besluitvaardigheid en geven van terugkoppeling. Om de standaard zorg te verbeteren is het noodzakelijk om vele acute obstetrische spoedgevallen multidisciplinair te benaderen.Obstetrische acute zorg leent zich voor multidisciplinaire teamtraining. Het is een vakgebied  waarin verschillende medische professionals onder extreme tijdsdruk als een team samenwerken, waarbij snelle beslissingen genomen moeten worden en handelingen uitgevoerd moeten worden. Aangezien teamtrainingen in gesimuleerde situaties een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van medische fouten in de acute obstetrie, zou simulatietraining verplicht moeten zijn voor alle obstetrische hulpverleners (artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamhulp).Simulatietrainingen kunnen gebruikt worden om vast te stellen hoe een heel team zich gedraagt in bepaalde klinische situaties en hoe de andere competenties, zoals samenwerking en communicatie, zijn ontwikkeld. Simulatietraining verschaft de mogelijkheid om onder gestandaardiseerde omstandigheden spoedeisende scenario’s ongelimiteerd te trainen en gerichte feedback te geven op het functioneren van zowel het individu als het team en kan daardoor bijdragen aan het verminderen en vermijden van het aantal medische fouten in de acute verloskundige situaties.  Wiskundig simulatiemodel van de foeto-maternale circulatie 

Beatrijs vd Hout, medisch ingenieur MMC Veldhoven 

De huidige bevallingssimulatoren hebben geen modelgestuurde hemodynamisch simulatiemodel van de foetale en maternale bloedsomloop. Om het realisme van teamtrainingen te verhogen, is een wiskundig model ontwikkeld van de foeto-maternale circulatie. Dit model kan zowel gebruikt worden voor het vergroten van inzicht in de cardiovasculaire fysiologie als ingezet worden bij teamtrainingen indien het gekoppeld wordt aan een full-body simulator.

Methode: Voor de à terme bevalling is een computermodel gemaakt om de klinisch beschikbare hemodynamische parameters te modelleren gedurende de bevalling. Hiervoor zijn vier losse modellen gekoppeld: een hartmodel, een vaatmodel, een baroreceptormodel en een zuurstofdiffusiemodel. Literatuurdata zijn gebruikt voor validatie.

Resultaten: Hemodynamische resultaten vallen binnen normaalwaarden voor een ongecompliceerde à terme bevalling. De maternale parameters zijn respectievelijk: bloeddruk (120/60 mmHg), hartslag (92/min), cardiac output (5.9 l/min) en slagvolume (64 ml). Foetale parameters zijn respectievelijk: bloeddruk (82/45 mmHg), hartslag (136/min), cardiac output (0.91 l/min) en slagvolume (7.0 ml).

Discussie/Conclusie: Om het model in teamtrainingen te kunnen gebruiken moet het in staat zijn de klinisch meetbare hemodynamische waarden correct weer te geven. Het model wordt momenteel verder uitgebreid voor obstetrische hoogrisicosituaties .  Tenslotte dient het ingebouwd te worden in een full-body simulatiemanikin voor een zo realistisch mogelijke simulatietraining. Het model kan ook (op individuele basis) inzicht geven in de hemodynamica tijdens de bevalling: door modelparameters te variëren kan het effect op de hemodynamica gesimuleerd worden.

Verloskunde in beeld: Hoe moet dat nou?

Mariëtte Groenewout, perinatoloog, Academisch Ziekenhuis Groningen       

 

Peter Peters, ingenieur, Technische Universiteit Eindhoven

Architectuur van een bevallingssimulator

 

 

Congres 2024

Kalender

7&8 maart 2024
DSSH Congres

15 maart 2023
DSSH Experience Day

9 September 2022
DSSH Congres

21 april 2021
DSSH Congres